REGULAMIN KLUBU MANIROUGE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 25.07.2019 roku zwany dalej Regulaminem, określa zasady współpracy pomiędzy Ambasadorami związanymi z MANIROUGE, zwanymi dalej łącznie Stronami, osobno zaś Stroną. MANIROUGE zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z powodu ważnej przyczyny – w szczególności zmiany powszechnie obowiązującego prawa, konieczności dostosowania regulaminu do sytuacji rynkowej, wyeliminowania błędów lub niejasności, o czym poinformuje każdego z Ambasadorów poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie www.manirouge.com oraz poprzez przesłanie stosownej informacji zawierającej wskazanie zmian oraz tekst jednolity każdorazowo na adres e-mail Ambasadora
 2. Definicje regulaminowe:
  1. Manirouge – Manirouge Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000653313 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. będącym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 5833223933, będąca dystrybutorem Towarów.
  2. Cena Katalogowa – cena brutto prezentowana na stronie www.manirouge.com wyrażona w przedstawionej tam walucie, po której następuje sprzedaż Towarów.
  3. Cena Klubowa – cena, po której następuje sprzedaż Towarów na rzecz Ambasadora.
  4. Ambasador –osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadającą zdolność prawną – która została zaakceptowała niniejszy Regulamin i Plan Marketingowy oraz dokonała zakupu Pakietu Startowego.
  5. Katalog – katalog produktów sprzedawanych przez MANIROUGE wraz z aktualnymi cenami oraz wartościami punktowymi stanowiącymi podstawę do naliczania premii.
  6. Kwalifikacja Osobista – minimalna ilość punktów naliczana od wartości dokonanych osobiście zakupów przez Ambasadora i przez klientów z jego Reflinka w Miesiącu Rozliczeniowym uzyskiwana wyłącznie w przypadku uregulowania przez Ambasadora wszelkich zobowiązań przed upływem terminu wyznaczonego do zapłaty.
  7. Miesiąc Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
  8. Numer Ambasadora –numer nadawany automatycznie przez system komputerowy.
  9. Osoba Polecająca – Ambasador polecający nowych Ambasadorów.
  10. Panel Ambasadora – zakładka w systemie komputerowym przypisana do danego Ambasadora, w której zapisywane są poszczególne zdarzenia związane z działalnością Ambasadora
  11. Plan Marketingowy – plan marketingowy Klubu MANIROUGE, umieszczony na stronie www.manirouge.com w zakładce Plan Marketingowy
  12. Premia – premia odpowiadająca uzyskanej wartości punktowej przysługująca w Miesiącu Rozliczeniowym Ambasadorowi w przypadku uzyskania kwalifikacji osobistej.
  13. Premia Bonusowa – miesięczna premia w formie dodatkowej dla Ambasadora, który spełnił określone w Planie Marketingowym i Regulaminie dodatkowe wymogi.
  14. Produkty – produkty dystrybuowane przez MANIROUGE posiadające przypisaną ilość punktów składających się na premię uzyskiwaną przez Ambasadora.
  15. Przeniesienie Praw – cesja praw wartości punktów Ambasadora na wskazanego przez niego innego Ambasadora, z zastrzeżeniem, iż wszelkie obciążenia publiczno-prawne i koszty związane z cesją pozostają po stronie Ambasadorów dokonujących cesji. Manirouge wyraża zgodę na zawieranie cesji, bez konieczności uzyskiwania odrębnej pisemnej zgody Manirouge.
  16. Punkt menadżerski – fizyczne miejsce w Strukturze uzyskane przez Ambasadora.
  17. Rabat – pomniejszona wartość kwotowa ceny klubowej pozyskiwana na wniosek przez Ambasadora ustalana zgodnie z przepisami Regulaminu.
  18. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  19. Reflink – indywidualny adres internetowy Ambasadora, umożliwiający jej identyfikację.
  20. Struktura –grupa Ambasadorów, która została utworzona przez polecenia, w sposób, w którym Ambasador zaprasza do rejestracji w Klubie MANIROUGE kolejnego Ambasadora , który zaprasza do rejestracji kolejnych Ambasadorów.
  21. System Komputerowy – system używany przez MANIROUGE pod adresem internetowym www.manirouge.com, za pomocą którego Ambasadorzy mogą przystąpić do współpracy z MANIROUGE na zasadach określonych w Regulaminie.
  22. Wartość Punktowa – wartość będąca podstawą do naliczenia premii zgodnie z planem marketingowym
  23. Zestaw Startowy – pakiet startowy zgodnie z ofertę MANIROUGE.
  24. Znak MANIROUGE – znak słowno- graficzny używany przez MANIROUGE.
 3. MANIROUGE oświadcza, że jest administratorem bazy danych osobowych, które przetwarza zgodnie z zasadami określonymi w klauzuli informacyjnej, a ponadto szerzej opisanymi w Polityce Prywatności, które to stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

II. CZŁONKOSTWO

 1. Aby uzyskać status Ambasadora MANIROUGE należy:
  1. dokonać zakupu Zestawu Startowego oraz opłacić całość zamówienia;
  2. wypełnić i przesłać formularz w Systemie Komputerowym MANIROUGE poprzez podanie;
   • imienia i nazwiska;
   • adresu e-mail;
   • adresu do korespondencji;
   • Numeru telefonu;
   • Numeru Pesel;
   • podanie numeru NIP w przypadku posiadania statusu przedsiębiorcy;
   • numeru Ambasadora, który polecił wstąpienie do Klubu, jeśli taki występuje;
  3. zaakceptować niniejszy Regulamin;
 2. Po prawidłowej rejestracji konta w systemie, Ambasador otrzymuje unikalny numer nadany przez System Komputerowy MANIROUGE. Każda osoba może uzyskać (i posługiwać się) tylko jednym numerem Ambasadora. Wszelkie próby uzyskania większej liczby numerów aniżeli jeden mogą skutkować utratą statusu Ambasadora w trybie natychmiastowym, z powodu złamania regulaminu w stosunku do wszystkich posiadanych przez użytkownika (Ambasadora) kont w systemie. W takim przypadku użytkownikowi (Ambasadorowi) nie przysługuje prawo do jakichkolwiek korzyści osiągniętych (możliwych do osiągnięcia) w związku z powyżej opisanym działaniem.
 3. MANIROUGE dostarczy Ambasadorowi najpóźniej w chwili odebrania Zestawu Startowego dokument zawierający informację, o których mowa w art. 12 Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

III. UPRAWNIENIA I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AMBASADORA

 1. Ambasador uzyskuje uprawnienie do odbioru Rabatów (na produkty z asortymentu MANIROUGE), których wysokość uzależniona jest od ilości zdobytych punktów naliczanych od wartości nabytych towarów przez jego ambasadorów znajdujących się w jego Strukturze, pod warunkiem uzyskania Kwalifikacji Osobistej w danym miesiącu na zasadach i warunkach określonych w Planie Marketingowym. Punkty wygasają w okresie 12 miesięcy od dnia ich naliczenia.
 2. Ambasador prowadzący działalność gospodarczą może otrzymywać wynagrodzenie za wykonane działania marketingowe i szkolenia, które to podejmie na zlecenie MANIROUGE. Wysokość całkowitego przysługującego wynagrodzenia jest obliczana w sposób określony w ust. 1 powyżej. Wartość przysługującego rabatu pomniejsza się o wartość wynagrodzenia przyznanego na zasadzie opisanej powyżej.
 3. Strony zgodnie ustalają, że Kwalifikacja Osobista wynosi 40 punktów w miesiącu Rozliczeniowym.
 4. Wysokość rabatu do odbioru, którego uprawniony jest Ambasador, lub wynagrodzenia za działania marketingowe i szkolenia ustalana jest 20 dnia każdego miesiąca i obejmuje poprzedni Miesiąc Rozliczeniowy.
 5. Wynagrodzenie należne Ambasadorom za przeprowadzone szkolenia oraz działania marketingowe prowadzącym działalność gospodarczą wypłacane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT bądź rachunku w terminie 14 dni od ich doręczenia. Ambasador uprawniony jest to wystawienia faktury albo rachunku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Faktura, o której mowa powyżej winna być wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zdarzeniu uzasadniającym jej wystawienie.
 6. Uzyskany rabat na towary może obniżyć wartość kwoty do zapłaty o maksymalnie 80 % ceny klubowej w sklepie internetowym.
 7. Wynagrodzenie lub przyznany rabat zgodnie z Planem Marketingowym obejmuje premię generacyjną oraz premię Dyrektorska, Bonus dla aktywnych oraz Bonus dla aktywnych VIP, jeżeli w danym Miesiącu Rozliczeniowym zaistniały warunki do naliczenia
 8. Wynagrodzenie lub przyznany rabat obliczany jest na podstawie wartości punktowych.
 9. Wynagrodzenie wypłacane przez MANIROUGE, bądź wartość przyznanego rabatu może zostać pomniejszona o należności o charakterze publicznoprawnym, zgodnie z obowiązującym prawem. Ambasador zobowiązany jest do przedłożenia wszelkiej dokumentacji mającej wpływ na prawidłowość wyliczenia wszelkich ciężarów oraz danin o charakterze publicznoprawnym (np. zaświadczenia o rezydencji).
 10. Wynagrodzenie w walucie obcej, przeliczone zostanie po kursie wskazanym w tabelach Narodowego Banku Polskiego według wartości na 20 dnia każdego miesiąca, o ile jego kwota jest mniejsza niż 1000 [GBP, USD, EURO]. W przypadku przekroczenia tejże kwoty MANIROUGE przekażę ją w walucie uzyskanego Wynagrodzenia na rachunek bankowy, wskazany przez Ambasadora w terminie 14 dni, od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, opiewającej na wartość Wynagrodzenia wyrażonego w walucie obcej.
 11. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji płatności przez MANIROUGE.
 12. Manirouge ma prawo do dokonania korekty przyznanej wartości punktowej in minus w przypadku, w którym wartość ta została naliczona w sposób nieprawidłowy, w szczególności w wyniku błędu, bądź działania osoby trzeciej (np. zwrotu towaru). Korekta ta dokonywana jest w momencie, w którym Manirouge dowie się o podstawie do jej wykonania. W przypadku, w którym dokonanie korekty spowoduje, powstanie roszczenia przysługującemu Manirouge w stosunku do Ambasadora winien on dokonać wpłaty w 7 dni od daty wykonania korekty – o której to zostanie poinformowany drogą mailową.
 13. Ambasador ma prawo wypowiedzenia statusu Ambasadora ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym to złożono stosowne oświadczenie. Wypowiedzenie winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 14. Ambasador uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu zestawu startowego w ciągu 14 dni od dnia, w którym Ambasador złożył oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.
 15. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane bezpośrednio na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Ambasador uprawniony jest do wykorzystania formularza odstąpienia dostępnego w zakładce REKLAMACJE/ZWROTY lub skierować własne jednoznaczne oświadczenie od odstąpieniu od umowy zakupu zestawu startowego.
 16. Termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 15 powyżej uznaje się za zachowany, jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu nada on oświadczenie o odstąpieniu u operatora publicznego lub innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe bądź kurierskiej.
 17. W przypadku, w którym wraz z zakupem zestawu startowego kupujący przystąpił do programu ambasadorskiego (którego warunki reguluje niniejszy regulamin), złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu zestawu startowego wywołuje skutek, także w stosunku do programu ambasadorskiego, tj. Kupujący traci przywileje wynikające z przystąpienia do klubu MANIROUGE z dnim złożenia oświadczenia.
 18. W razie śmierci Ambasadora wszelkie jego prawa i obowiązki podlegają dziedziczeniu.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON

 1. Ambasador oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu, Planu Marketingowego i Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. nie jest pracownikiem, agentem ani komisantem MANIROUGE, jest niezależny i nie podlega kierownictwu MANIROUGE, ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalności i oświadcza, iż posiada od MANIROUGE informację, iż możliwości odnoszenia korzyści majątkowych są ściśle uzależnione od nakładu osobistej pracy i jej efektów;
  3. nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu MANIROUGE oraz podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz MANIROUGE za wyjątkiem tych, które wyraźnie wynikają z Regulaminu.
 2. Ambasador jest zobowiązany do:
  1. Podejmowania według własnego uznania działań zmierzających do rozpowszechniania znajomości oraz rozpoznawalności marki MANIROUGE, poprzez sprzedaż bezpośrednią, sympozja, spotkania i indywidualne konsultacje;
  2. przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących uprawnień konsumentów, przestrzegania ogólnych zasad moralnych, zasad wzajemnej lojalności oraz etyki biznesu;
  3. niewprowadzania w jakikolwiek sposób konsumentów, Ambasadorów w błąd, w szczególności co do pochodzenia produktów, ich składu, nazwy, działania, pod rygorem przejęcia pełnej odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich wynikające lub związane z nienależytym wykonaniem usług;
  4. powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby godzić w dobre imię firmy i marki MANIROUGE oraz pozyskiwania zgody MANIROUGE na prowadzenie działań reklamowych wykraczających poza usługi marketingowe polegające na przekazywaniu Ambasadorom informacji o cenach, właściwościach i charakterystyce towarów;
  5. poinformowania o zmianie swoich danych osobowych przekazanych MANIROUGE w terminie 7 dni, pod rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na ostatni wskazany adres, będzie uznana za skutecznie doręczoną;
  6. uzyskania w roku kalendarzowym kwalifikacji osobistej przynajmniej jeden raz, pod rygorem wypowiedzenia statusu Ambasadora przez MANIROUGE bez zachowania terminów wypowiedzenia;
  7. podania w formularzu rejestracyjnym numeru NIP, a także oświadczenia, czy jest płatnikiem podatku VAT, przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. W przypadku naruszenia przez Ambasadora zasad Regulaminu bądź Planu Marketingowego, MANIROUGE jest uprawniona (wedle własnego uznania) do:
   • wezwania do zaprzestania naruszeń;
   • zawieszenia konta w prawach na okres do 3 miesięcy;
   • wypowiedzenia status Ambasadora ze skutkiem natychmiastowym i zamknięcie konta.
 3. Wypowiedzenie statusu Ambasadora przez MANIROUGE, o którym mowa w ust. 2 powyżej winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Status Ambasadora wygasa z chwilą braku podejmowania przez Ambasadora jakichkolwiek działań przez Ambasadora przez okres 3 lat. Przez brak jakichkolwiek działań rozumie się w szczególności niedokonywanie zakupów produktów z asortymentu MANIROUGE, brak logowania się do systemu, nie składanie żądań wypłaty wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w zdaniu powyżej, na 3 miesiące przed dniem wygaśnięcia status Ambasadora MANIROUGE zobowiązuje się do poinformowania Ambasadora o ryzyku wygaśnięcia statusu. Informacja ta zostanie przesłana na wskazany przez Ambasadora adres e-mail.
 5. MANIROUGE zobowiązuje się do:
  1. sprzedaży produktów z asortymentu, zamówionych przez Ambasadora;
  2. udzielania Ambasadorowi pełnej i wiarygodnej informacji o ofercie MANIROUGE, w tym informacji zawartych w katalogach, ulotkach i w pozostałej literaturze pomocniczej;
  3. udzielania Ambasadorowi niezbędnego wsparcia podczas działań regulowanych niniejszym Regulaminem;
  4. przekazywania aktualnych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usług, objętych niniejszym Regulaminem;
  5. prowadzenie profilu Ambasadora w systemie informatycznym;

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sposób polubowny, w szczególności poprzez poddanie ich mediacjom. W razie nieosiągnięcia porozumienia na drodze postępowania polubownego spory rozstrzygane będą przez sąd według przepisów o właściwości miejscowej dla siedziby MANIROUGE.
 3. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całości regulaminu pozostaje w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony zastąpią nieważne postanowienie innym zapisem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel nieważnego postanowienia.
 4. Regulamin doręczono Ambasadorowi w formie dokumentowej, zaś zaakceptowana kopia pozostaje w posiadaniu MANIROUGE.